Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ ในการใช้งานเว็บไซต์หรือการสั่งซื้อสินค้า เราจะบันทึก เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ OLYMP.co.th

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อคุณจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ OLYMP.co.th คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือ ให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น โดยเราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อเมื่อคุณส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจเท่านั้น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา หรือ เลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้

หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือ เชื่อมต่อบัญชี OLYMP.co.th กับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ หรือ ใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ ของ OLYMP.co.th เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ ซึ่งเราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับมาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OLYMP.co.th

หากคุณส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้กับเรา เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวกับเรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณ หรือ ส่งต่อให้บุคคลภายนอก บริษัทภายนอก ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

•  เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม และการชำระเงินของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม
•  เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่คุณซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยอาจส่งต่อให้บุคคล หรือ บริษัท หรือ ผู้ให้บริการของเราที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
•  เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์จัดส่งสินค้า

อีกทั้งเราจะใช้ข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้ เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งานของคุณที่คุณมีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการชำระเงินที่คุณจัดทำขึ้นทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณ หรือที่คุณได้ร้องขอจากเราให้แก่คุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เว้นแต่คุณจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เมื่อคุณสมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการ หรือ ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา ด้วยระบบการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของเรา

เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอก หรือ บริษัทในเครือของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของคุณให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของคุณ จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับคุณ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลหรือบริษัทนั้น เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น

การแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
คุณสามารถแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เรารับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย

•  จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
•  จัดให้มีวิธีการเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
•  จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและกิจการอีกต่อไป

ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของเราเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปจัดเก็บในเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง อุปกรณ์จะจำได้ทันทีว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเว็บไซต์และแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวยังทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด รวมถึงการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากความสนใจและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งคุกกี้จะหยุดจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณล็อกเอาท์หรือออกจากระบบสมาชิก
นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บสถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ OLYMP.co.th เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบรื่น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ OLMYP.co.th

การเพิกถอนความยินยอม
คุณอาจส่งคำคัดค้านการใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนให้เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล olymp@thanulux.com โปรดทราบว่าหากคุณได้ส่งคำคัดค้านการใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์คัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการ หรือ จัดส่งสินค้าให้แก่คุณ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อคุณได้ เราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีซึ่งเราไม่สามารถบริการ หรือจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

OLYMP คือ เสื้อตัวเก่งที่ให้คุณได้เปรียบในทุกคุณสมบัติ...สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย และคุ้มราคาอย่างที่สุด